martes, 1 de octubre de 2013

LA TERRA, EL NOSTRE PLANETA

La geosfera 
La geosfera és una gran massa rocosa, d'uns 13.000 km de diàmetre que forma la major part de la Terra.
Una gran part de la geosfera està coberta per la hidrosfera, una capa d'aigua que forma la mar i oceans, els llacs, rius, torrents...
Damunt la geosfera hi ha una capa de gasos, l'atmosfera.
DE QUÈ ESTÀ FORMADA LA GEOSFERA
La geosfera està formada per roques.
Una roca és un material natural, generalment dur i dens, format per una o per diferents substàncies químiques que s'anomenen minerals.
Nosaltres només podem observar les roques de la superfície terrestre. A l'interior de la Terra, les roques tenen unes característiques especials (estan més calentes a mesura que augmenta la profunditat, fins arribar als 5.000º C, al centre).
Només en una zona pròxima al centre les roques estan en estat líquid i reben el nom de magma.


CAPES DE LA GEOSFERA
  • L'escorça,capa molt prima que té entre 5 i 70 km de gruix. Forma els continents i el fons de la mar.
  • El mantell té uns 3000 km de gruix (roques més denses)
  • El nucli té uns 3500 km de radi. Les seves roques són molt denses i contenen un 90% de ferro.


LES PLAQUES LITOSFÈRIQUES                               

Les plaques litosfèriques són unes grans i extenses peces de l'escorça i la part externa del mantell que estan a la part superior de la geosfera. Tenen un gruix d'uns 100 km. 

Aquestes plaques formen una espècie de puzle i es poden empènyer, separar-se o fregar-se entre si. Són uns moviments molt lents i són la causa de formar grans serralades, volcans i terratrèmols.

Con canvia el relleu terrestre

Els elements que provoquen els canvis dels relleu terrestre són els agents geològics i poden ser:

Interns, si procedeixen de l'interior de la geosfera (moviment plaques litosfèriques).
Externs, si es produeixen a l'exterior (aigua, aire, gel,vent...)ELS AGENTS GEOLÒGICS INTERNS

L'agent intern principal és l'energia que produeix els moviments de les plaques litosfèriques i que originen les grans serralades, els volcans i els terratrèmols.

Les grans serralades
On xoquen les plaques litosfèriques, s'hi solen formar grans serralades. En canvi on se separen s'hi formen serralades submarines molt llargues anomenades dorsals oceàniques.

Els volcans
Es localitzen principalment als límits de les plaques litosfèriques. 
Un volcà és una esquerda de l'escorça terrestre per la qual puja roca fosa de l'interior de la Terra fins a la superfície.
Quan la roca fosa es troba a l'interior de la Terra rep el nom de magma, i quan surt a l'exterior en una erupció s'anomena lava.
La lava i els altres materials expel·lits pel volcà s'acumulen al voltant de l'orifici de sortida, anomenat cràter. Tots ells formen una espècie de turó que rep el nom de con volcànic.
Els terratrèmols
Un terratrèmol o sisme és una sacsada brusca d'una zona de l'escorça terrestre, produïda pel trencament i el desplaçament d'una gran massa rocosa a una certa profunditat.
Es detecten per mitjà d'aparells especials, anomenats sismògrafs.

El focus del terratrèmol o hipocentre és el punt de l'interior de la Terra on s'origina el terratrèmol.
L'epicentre és el punt de la superfície, situat damunt l'hipocentre, al qual arriben abans les ones sísmiques.

El desgast del relleu terrestre

ELS AGENTS GEOLÒGICS EXTERNS


Els principals agents geològics externs són l'aigua, el gel i l'aire.
L'acció d'aquests agents es fa en quatre fases: meteorització, erosió, transport i sedimentació.
  • La meteorització és el conjunt dels processos produïts per l'aigua, l'aire o per reaccions químiques que alteren les roques i les descomponen en fragments.
  • L'erosió és quan l'aigua, el gel i el vent van arrebassant fragments (petits o grans) de les roques a poc a poc.
  • El transport és quan els materials erosionats són transportats pels rius, la mar o el vent a un altre lloc.
  • La sedimentació és quan aquests materials transportats és depositen i queden a un lloc determinat. Llavors s'anomenen sediments.