martes, 20 de marzo de 2012

TEMA 15 5è LA MATÈRIA I ELS MATERIALS

Propietats de la matèria: la massa i el volum. La densitat

LA MATÈRIA
La matèria és alló de què són fetes les coses: (un llapis, una taronja, el nostre cos, etc).La matèria poseeix dues propietats generals: té massa i ocupa un volum.

LA MASSA
La massa és la quantitat de matèria que té un cos o objecte. S'expressa en grams (g) si és petita i en quilograms (kg)si és gran.

1 quilogram (1kg)= 1000 grams (1000 g)
El fet de mesurar la massa li deim pesar.

EL VOLUM
El volum d'un objecte és la quantitat d'espai que ocupa. Per exemple una bicicleta té manco volum que una casa.
El volum dels líquids sempre coincideix amb la capacitat del recipient que ocupa.
Els volums petits s'expressen en mil·lilitres (ml) i els més grans en litres (l).

1 litre (1l)= 1000 mil·lilitres (1000 ml)
LA DENSITAT
És la quantitat de la massa d'un objecte dividida pel seu volum:                    
                               densitat= massa/volum

La densitat es mesura en unitats de massa dividides per unitats de volum. Per exemple :
                           quilogram/litre         gram/mil·lilitre.

Els estats de la matèria

COM ES PRESENTA LA MATÈRIA
Podem trobar la matèria en tres estats: 
estat sòlid
estat líquid
estat gasós

  • Sòlids. Tenen un  volum invariable i una forma fixa. Però alguns són modelables com l'argila.
  • Líquids.  Volum invariable, però poden canviar de formes .
  • Gasos. Tenen volum i formes variables. Adopten la forma del recipient el qual estan dedins i ocupen tot el seu volum.

COM ES POT CANVIAR L'ESTAT D'UNA SUBSTÀNCIA
  • Fusió = pas de la matèria d'estat sòlid a líquid. (És necessària escalfar la matèria sòlida).
  • Solidificació = pas de l'estat líquid al sòlid. (És necessària refredar el líquid).
  • Vaporització = pas de líquid a gas. (És necessari escalfar el líquid).
  • Condensació = pas de gas a líquid. (És necessari refredar el gas).

Substàncies pures i mescles.

SUBSTÀNCIES PURES I MESCLES

La substància pura és la que no es pot separar en  altres substàncies diferents.
Una mescla és un conjunt de vàries substàncies pures.


MESCLES HOMOGÈNIES I HETEROGÈNIES

Mescles homogènies = Són mescles en què no es distingeixen els components. També es diuen solucions. (Per exemple l'aigua de la mar).

Mescles heterogènies = Són mescles en què és possible distingir-ne els seus components. (Exemple, el granit, aigua amb oli...).


Reaccions químiques.

Les reaccions químiques són els processos per mitjà dels quals unes substàncies (reactius) es transformen en unes altres (productes de la reacció) i a vegades obtenim també calor.
Dins les nombroses reaccions químiques, nosaltres estudiarem:

LA COMBUSTIÓ= Diverses substàncies cremen al contacte amb una espira o misto encès. Així les anomenam combustibles (per exemple, la llenya,  paper, carbó, butà, benzina...)

Exemple combustió:
paper+ misto (s'encén, pren O2 de l'aire)= productes de la reacció (fum, calor, gasos, cendres...)

L'OXIDACIÓ= Unes substàncies determinades ( alguns metalls i aliments) al contacte amb l'O2 es transformen en unes altres i s'oxiden. En aquest cas no es genera calor.
Exemples: el ferro es converteix en òxid de ferro i les pomes s'enfosqueixen de color marronenc.

LA FERMENTACIÓ= Unes substàncies orgàniques es transformen en unes altres gràcies a l'acció d'un tipus determinat de llevats, de bacteris o de fongs.

La fermentació es realitza sense la presència d'oxigen i en el procés es desprenen gasos.

En molts de casos és beneficiosa: fabricació de pa, iogurts, vi, vinagre...


Els materials i les seves propietats.

Els materials són els diferents tipus de matèria amb què són fabricats els objectes i construccions de tota classe.

Poden ser: d'origen natural (fusta, cotó, llana...) i s'anomenen materials naturals.
                 d'origen artificial (fabricats per les persones, a partir de materials naturals). Exemples són el paper, el plàstic, el vidre...PROPIETATS MÉS IMPORTANTS
                  

 

                          
Materials naturals

CLASSES DE MATERIALS NATURALS

Els materials naturals o matèries primeres poden ser
d'origen: animal, vegetal o mineral.


MATÈRIES PRIMERES PRINCIPALS

La llana= s'obté, principalment, del pèl de les ovelles, si bé en proporcionen altres animals. S'utilitza per elaborar teixits.

El cuiro= s'obté de la pell d'alguns animals (vaca, bou, ovella, cabra...) Es fabriquen sabates, bosses, carteres, jaquetes...)

El cotó= s'obté de